>

HRAMN

Nagyfelbontású Repülőgépes Monitoring Hálózat

A hálózat fejlesztését természeti és tájértékek, természetközeli állapotú és antropogén területek ökoszisztéma szolgáltatásainak monitoringja érdekében, káros folyamatok hatásainak, időbeli és térbeli lefolyásának jobb megismerése, kezelések hatásfokának elemzése és gazdálkodási területek, mintagazdaságok fenntarthatósági vizsgálatainak támogatása érdekében végezzük. A relatív kis kiterjedésű (1,5 – 700 ha), a környező tájrészletet jól reprezentáló, vagy önmagukban értékes vizsgálatai területek 0,5 – 7,5 cm terepi felbontású zavarásmentes eljárással, nagy magasságból, direkt tájékozással végbemenő légi felmérésével olyan téradatokkal támogatjuk a terepi felmérőket, amely nem csak a független munkájukban segíti őket, de életre hív egy új szemléletű ökológiai hálózatot. A megfelelő időpontokban elvégzett légi- és terepi felvételezés az egyes beavatkozások alapállapot felmérését, illetve környezetrekonstrukció sikerének ellenőrzését is jól szolgálja.


Elsődleges célok, nóvum

A hálózat alapelveit 2008-ban dolgoztuk ki. 2018-ban 25 terület felmérésével indult meg a kísérleti szakasz. Jelenleg 100 terület felmérése zajlik, ebből 97 Magyarországon, 3 pedig Ausztriában.

 • Statisztikailag összehasonlítható téradatbázisok: Felszínborítási, területhasználati, élőhely, talajtani, hidrológiai, erdészeti, mikroklíma és veszélyeztetettségi adatok, tájérték kataszter konzisztens adatbázisa
 • Big data analízis lehetősége Mesterséges intelligencia által egzakt módon olvasható adatstruktúra
 • Zavarásmentes eljárások: A légi felmérések nem okozhatnak kimutatható zavarást a vizsgált élőhelyeken, illetve a nagyszámú vizsgálati ciklus nem veszélyeztetheti a jelen levő madarakat és repülő emlősöket, ezért olyan berendezés és eljárás hátteret dolgoztunk ki, amely lehetővé teszi a rendkívül nagy terepi felbontású, szabatos ortofotók elkészítését 800 méteres, vagy nagyobb terepfeletti magasságból végrehajtott felvételezéssel (Bakó 2013; Bakó 2013b; Bakó et al. 2014; Bakó 2017).
 • Szabad elérés, ingyenes publikálás
 • Visszacsatolás elősegítése
 • A tájrészletek mintavétele: A jellemző tájrészletek reprezentatív mintavételi hálózatával modellezhető a táj klímaváltozásra és speciális hatásokra adott válasza
 • A hálózat alkalmas műholdfelvételek validálására: A nagyfelbontású idősorok segítségével akkor is betekintést nyerhetünk cm részletességgel egy foltba, amikor már évek teltek el a kisebb terepi felbontású műholdfelvétel készítése óta, és a terepen nem tudnánk értelmezni a műholdfelvételen tapasztalt jeleket.
 • Támogatja a településfejlesztést: Az anomáliák kiszűrésével és hatásmechanizmusaik megismerésével modellezhetővé válnak a települések élő és élettelen elemeinek az adott térségben várható változásokra adott válaszai
 • Fontos szempont, hogy a teljes tájrészletekre extrapolálható információkat szolgáltasson, inputot jelenthessen akár a NÖSZTÉP projekt elemeként létrejött teljes országos térbeli lefedettséget biztosító Ökoszisztéma alaptérkép számára is, ezért az adatgyűjtési és tárolási struktúrák is konzisztensek annak adatmodell kialakításával. • A HRAMN fókuszába tartozó területek besorolása célok szerint

  C - Természeti értékek változásának monitoringjára. Természetvédelmi célokra, modellinputok kutatására szolgáló mintaterületek (természetvédelmi területek, erdőrezervátumok, bioszféra rezervátumok, kiemelt élőhelyek)

  D - Degradált területek (inváziós fajok vizsgálata, beépítés, szennyezések, belvíz, aszály, élőhelyek felaprózódásának vizsgálata)

  R - Környezetrekonstrukcióval érintett területek

  S - Fenntarthatósági vizsgálatok mintaterületei (erdőgazdálkodás, mezőgazdaság, legeltetés, energiatermelés, nyersanyag bányászat)

  L - Tájvédelmi mintaterületek, kultúrtörténeti emlékek  Erdőrezervátumok légi felmérése

  A sűrű ismétlésben készülő, 0,5 – 5 cm terepi felbontás-tartományú ortofotók és háromdimenziós térmodellek elemzésével léptékében minden eddigi eljárásnál pontosabb és termelékenyebb lehetőség nyílik a felső lombkoronaszint faji szintű vegetációtérképezésére, az erdőszegély változások, és a belső, lombkoronaszinti dinamika, illetve gyepdinamika változásainak követésére. Az így nyert vektorgrafikus téradatok a terepi vizsgálatok során számos szakterület vizsgálati információival tölthetők fel.

  Erdőrezervátum 3 cm
  Szubmontán erdő téli és nyári aszpektusa és a téradatbázis részlete,
  nagy területek változásrögzítési idősorai deciméteres pontossági tartománnyal (Bakonybél mintaterület részlete)


  Vizes élőhelyek légi felmérése

  Mocsarak, lápok, rétek, folyó és állóvizek partszakaszainak dokumentálásakor fontos cél a növényzetfelmérés és –minősítés, a kezelési tervtérképek pontosabb geometriai alapokra helyezése, illetve a geohidrológiai sajátosságok, veszélyeztető tényezők feltérképezése.


  Természetvédelem
  Kora tavaszi vegetáció felmérés a Tisza-tavon


  Módszertan

  Felméréseink során a légi távérzékelést kombináljuk terepi felméréssel. A mintaterületek a 0,5 – 7,5 cm terepi felbontású ortofotók és 5-20 cm geometriai megbízhatóságú színes pontfelhő interpretálásával és terepbejárással kerülnek felmérésre. Bizonyos esetekben félautomatikus számítógépes osztályozással gyorsítható a folyamat, más esetekben kézi lehatárolás és azonosítás szükséges. Ez elsősorban a vegetáció egymásra épülésétől, a fajoktól és a termőterület adottságaitól függ.
  Az ortofotón, illetve térmodell segítségével előállított teljes területfedéses, hézag- és átfedés mentes vektorgrafikus poligonhálózat egyes foltjait terepi szakemberek töltik fel adatokkal, mobil geoinformatikai applikáción.


  A módszertan részletes ismertetése:

 • Bakó, G.; Molnár, Z.; Bakk, L.; Horváth, F.; Fehér, L.; Ábrám, Ö.; Morvai, E.; Biro, C.; Pápay, G.; Fűrész, A.; Penksza, K.; Pácsonyi, D.; Demény, K.; Juhász, E.; Dékány, D.; Csernyava, L.; Illés, G.; Molnár, A. (2021): Toward a High Spatial Resolution Aerial Monitoring Network for Nature Conservation—How Can Remote Sensing Help Protect Natural Areas? - Sustainability 2021, 13, 8807. https://doi.org/10.3390/su13168807
 • Bakó G. (2019): Nagy terepi felbontású és frekvenciájú légi felmérésen alapuló monitoring-hálózat kiépítési módszertana - Tájökológiai Lapok 17 (1): 63-78 (2019)
 • Bakó G. (2019): Új eljárás a természetvédelem eszköztárában: Repülőgépes megfigyelőhálózat, Élet és Tudomány 74(8):242–244.
 • Bakó G. (2019): Komplex megfigyelési stratégia – Távérzékelés a természetvédelemben, TermészetBúvár 2019/03. szám pp. 38-41.
 • Bakó G., FEHÉR L. (2019): Nagyfelbontású repülőgépes monitoring hálózat az erdőfelmérések szolgálatában (poszter)
 • MOLNÁR Zs., GÓBER E. (2020): Repülőgépes adatgyűjtés a fenntartható jövőért, Természettudományi közlöny, 2020. február pp. 66-69.
 • Bakó G., STEFÁN F. (2019): Mapping ecosystem services based on geoinformation data by high-resolution remote-sensing methods (Interreg project Danube Transnational Programme)
 • Bakó G., Molnár Zs., Stefán F., Fehér L., Takács N., Kiss N., Demény K., Káplár L., Halászi R. (2019): Nagyléptékű ökoszisztéma szolgáltatás térképezés a Hármashatár-hegyen az NRMH alkalmazásával IV. Fenntartható fejlődés a Kárpát medencében" konferencia "Gyepek biodiverzitása a Kárpát medencében absztraktkötet, Hódmezővásárhely, 2019. december 4.
 • A terepbejárás - mint adatgyűjtő, majd később ellenőrző szakasz - minden esetben megvalósul a költőtelepeket kivéve, ahol a zavarásmentesen elkészített 0,5 cm részletességű ortofotókról elemezzük a gémfajokat

  (részletek: Két víz köze 2019. tavaszi szám 9. oldal).

  Gémtelepek felmérése
  Gémtelepek felmérése, egyed-, fészek- és fiókaszámlálás, élőhelytérképezés  A mintaterületek kategóriái

  I. Vízimadár költőtelepek (évente háromszor lerepült foltok);
  II. A tájrészlet szempontjából reprezentatív módon elhelyezkedő, tetszőleges tájolású sáv (évente 1-4 alkalommal lerepült foltok);
  III. A tájrészlet szempontjából reprezentatív módon elhelyezkedő, tetszőleges tájolású és oldalarányú terület (1-5 évente lerepült foltok)

   Kategória

   I.

   II.

   III.

   Terepi felbontás (Ortofotó részletessége)  0,5 cm  2 cm  4 cm
   Gazdaságos foltméret  Költőtelep méretéhez igazítva  200 × 300 m  1000 × 2000 m
   Geometriai pontosság (RMSE)  20 cm  20 cm  20 cm
   Digitális állományok és felhasználási területek  Teljes területfedéses ortofotók  Teljes területfedéses ortofotók, oblique fotogrammetriai termékek és háromdimenziós modellek  Teljes területfedéses ortofotók, oblique fotogrammetriai termékek és háromdimenziós modellek
   Lerepülési időigény
  Területmérettől függő 2 - 10 perc ~ 3 perc 5 - 12 perc

  3D DFM
  Az ortofotók mellett a mintaterületek színes háromdimenziós modellje
  is rendelkezésre áll (Háros-félsziget Erdőrezervátum mintaterület részlete)

  3D DFM
  A téli fotogrammetriai felmérésből nagyrészletességű terepmodell is levezethető
  (Bakonybél mintaterület, részlet)

  A hálózat mintaterületei


  A hálózat kísérleti mintaterületei 2022. október 5-én

  Id

  Megnevezés

  Tájegység

  Osztály

  Importance

  Besorolás

  Légi felmérés

  Részletek

  1

  Háros-félsziget

  Budapest

  C

  Forest reserve

  Erdőrezervátum

  2016.04.03. (6 cm)
  2016.11.29. (7,5 cm)
  2022.10.02. (4 cm részlet)
  2022.10.12. (6 cm)

  Elérés

  2

  Szarvaskő

  Bükk-hg.

  C

  Rocky grasslands

  Sziklagyepek

  2014.10.14. (10 cm) 2018.04.09. (10 cm) 2022.10.10. (7 cm)

  Elérés

  3

  Soltszentimrei borókás

  Kiskunság

  C

  Grasslands

  Ősborókás

  2018.03.24. (3,7 cm)

  Elérés

  4

  Cserge-pataki hód hatás vizsgálati terület

  Börzsöny

  R

  Beaver impact study area

  Hód hatásait vizsgáljuk

  2018.05.31. (1,5 cm)
  2020.06.30. (3 cm)

  Elérés

  5

  Orzsán-pataki hód hatás vizsgálati terület

  Börzsöny

  R

  Beaver impact study area

  Hód hatásait vizsgáljuk

  2018.05.31. (1,4 cm)
  2020.06.30. (4 cm)
  2022.09.10. (3 cm)

  Elérés

  6

  Ócsai lápvidék

  Pesti-hordalékkúpsíkság

  C

  Marshy wetland

  Lápos vizes élőhely

  2018.06.02. (3,3 cm)

  Elérés

  7

  Kolon-tavi erdőrestaurációs kísérlet

  Kiskunság

  R

  Restoration sample area

  Puhafás erdőrestíuráció

  2018.08.09. (6,7 cm)
  2021.06.29.

  Elérés

  8

  Nagy Istrázsa-hegy Erdőrezervátum

  Gödöllői-dombság

  C

  Forest reserve

  Erdőrezervátum

  2018.05.31. (1,2 cm)
  2018.11.02. (4,4 cm)

  Elérés

  9

  Juhdöglő-völgy környéke

  Vértes-hg.

  C

  Forest reserve

  Erdőrezervátum

  2018.11.05. (4,7 cm)

  Elérés

  10

  Kis-Szénás

  Budai–hg.

  C

  Rocky grasslands

  Sziklagyepek

  2018.05.31. (1,1 cm)
  2018.11.06.(7,2 cm)
  2022.03.21. (5 cm)
  2022.04.26. (4 cm)
  2022.09.28. (2 cm)

  Elérés

  11

  Pilistető

  Pilis-hg.

  C

  Forest reserve

  Erdőgazdálkodási mintaterület

  2018.11.06. (8 cm)
  2018.11.16. (8 cm)
  2022.09.21. (3 cm)

  Elérés

  12

  Csillebérc

  Budai-hg.

  D

  Incorporation of forest area

  Erdő beépítése

  2016.03.17. (7,5 cm)
  2018.11.28. (3,4 cm)

  Elérés

  13

  Kékes Észak Erdőrezervátum

  Mátra-hg.

  C

  Forest reserve

  Erdőrezervátum

  2011.09.13. (Sasbércek vonulata 4 cm)
  2018.12.05. (5,7 cm)

  Elérés

  14

  Pilis lék kísérleti terület

  Pilis-hg.

  S

  Forestry sample area

  Kísérleti erdőterület

  2019.01.31. (8 cm)

  Elérés

  15

  Piliskísérlet

  Pilis-hg.

  S

  Forestry sample area

  Erdészeti fahasználatok termőhelyre, felújulásra és biodiverzitásra gyakorolt hatásának kísérletes vizsgálata

  2019.01.31. (3 cm)
  2022.09.20. (3 cm)

  Elérés

  16

  Baglyas Bazalttömb helyi jelentőségű természetvédelmi terület

  Karancs-Medves hegyvidék

  L

  Deterioration of historical site

  Kultúrtörténeti emlék

  2019.03.04. (2 cm)

  Elérés

  17

  Bakonybél

  Bakony-hg.

  C

  Forestry sample area

  Erdőgazdálkodási mintaterület

  2019.01.16. (6,8 cm)
  2020.05.22. (5 cm MS/R,G,B,NIR)

  Elérés

  18

  Közös Erdő Bioszféra Rezervátum

  Kiskunság

  C

  Biosphere Reserve

  Erdőrezervátum

  2018.05.24. (5 cm)
  2019.03.05. (3 cm)
  2022.06.06. (5 cm)

  Elérés

  19

  Hármashatár-hegy

  Budai-hg.

  C

  Degraded forest areas

  Degradált edőterületek

  2019.03.19. (7,6 cm) 2019.10. (10 cm)

  Elérés

  20

  Kolon-tavi gémtelepek

  Kiskunság

  C

  Heron breeding colonies as an ecosystem indicator

  Gémtelepek

  2018 2019 2020 2021 2022 (0,5 cm)

  Elérés

  21

  Pamlag-völgy

  Vértes-hg.

  C

  Forest reserve and rocky grassland

  Védett erdőterületek és sziklagyepek

  2018.06.02. (5 cm)
  2022.11.25. (4 cm)

  Elérés

  22

  Apaj 2

  Kiskunság

  R

  Salty grasslands

  Szikes rekonstrukció

  2018 (10 cm)

  Elérés

  23

  Vitányvár-völgye

  Vértes-hg.

  L

  Landscape protection and archaeology

  Tájvédelmi és archeológiai mintaterület

  2018.06.02. (5 cm)

  Elérés

  24

  Vöröskő várdomb

  Budai-hg.

  C

  Caspian whipsnake (Dolichophis caspius) habitat

  Haragos sikló élőhely

  2019

  Elérés

  25

  Devecser

  Bakony-hg.

  D

  Restoration sample area

  Környezetrestaurációs mintaterület

  2010.10.06. (20 cm ortofotó és ferde kameratengelyű soroztok) 2011

  Elérés

  26

  Sas-hegy

  Budai-hg.

  C

  Rocky grasslands

  Természetvédelmi terület

  2019

  Elérés

  27

  Fővárosi Állat- és Növénykert

  Budapest

  C

  Ex-situ wildlife protecting sample area

  Botanikus kert

  2009.09.02. (1,8 cm) 2019.09.02. (1,8 cm)

  Elérés

  28

  Bükk-hg, Nagymező

  Bükk-hg.

  C

  Sinkholes

  Fennsík

  2010, 2022.09.06. (1 cm)

  Elérés

  29

  Szilvás-kő

  Karancs-Medves hegyvidék

  C

  Rocky grasslands

  Geológia

  -

  Elérés

  30

  Tihany, Külső-tó

  Balatoni-medence

  C

  Wetland habitat

  Vizes élőhely

  1980
  1987. (10 cm MS)
  2022.07.21. (7 cm)

  Elérés

  31

  Haraszt-hegy

  Vértes-hg.

  C

  Protected natural area

  Fokozottan védett természeti terület

  2010.06.11. (10 cm)
  2018.06.02. (5 cm)
  2022.11.25. (4 cm)

  Elérés

  32

  Böddi-szék

  Kiskunság

  C

  aline aquatic habitat

  Pannon szikes vízi élőhely

  2022. (7 cm MS)

  Elérés

  33

  Sánc-hegy

  Érdi-magaspart

  L

  Landscape protection and archaeology

  Tájvédelmi és archeológiai mintaterület

  2008.07.01. (5 cm)
  2014.03.18. (5 cm)
  2022.12.28. (3 cm)

  Elérés

  34

  Garadna-völgy

  Bükk-hg.

  C

  Forestry sample area

  Erdőgazdálkodási mintaterület

  2010.03.25. (10 cm)

  Elérés

  35

  Diósgyőri vár

  Bükk-hg.

  L

  Landscape protection and archaeology

  Tájvédelmi és archeológiai mintaterület

  2010.03.25.

  Elérés

  36

  Gödöllői Botanikus Kert

  Gödöllői-dombság

  S

  Botanical Garden

  Botanikus kert

  2011.04.03.

  Elérés

  37

  Tiszasziget Tiszaújváros

  Közép-Tisza-vidék

  C

  Floodplain forest

  Ártéri erdő

  2011.09.13. (20 cm)
  2014.03.20. (20 cm)

  Elérés

  38

  Királyrét

  Börzsöny-hg

  C

  Grassland

  Gyepek

  2011.09.21. (10 cm)
  2022.09.11. (4 cm)

  Elérés

  39

  Veszprém belváros

  Bakony-hg.

  L

  Landscape protection

  Tájvédelmi és archeológiai mintaterület

  2011.01.31. 7 cm MS

  Elérés

  40

  Paks, löszfal a kompkikötőnél

  Dunamenti-síkság

  C

  Loess wall

  Löszfal

  2021.04.26. (20 cm)

  Elérés

  41

  Szomolyai kaptárkövek

  Bükk-hg.

  L

  Landscape protection and archaeology

  Tájvédelmi és archeológiai mintaterület

  2013.03.04.( 2 cm, 5 cm)

  Elérés

  42

  Budaörsi kopárok

  Budai-hg.

  C

  Rocky grasslands

  Sziklagyepek

  1989.
  2013.04.17. (10 cm)

  Elérés

  43

  Egri vár

  Bükk-hg.

  L

  Landscape protection and archaeology

  Tájvédelmi és archeológiai mintaterület

  2013.04.18. (6,8 cm)
  2018.04.09. (5 cm)

  Elérés

  44

  Tököli Parkerdő

  Csepel-sziget

  D

  Invasive species

  Inváziós fajok benyomulásának vizsgálata

  2013.06.10. (6 cm)

  Elérés

  45

  A neszmélyi VIII Vörösiszaptározó

  Duna-folyam

  D

  Degraded area

  Degradált terület

  2014.08.09. (5 cm)

  Elérés

  46

  Soproni-hegység

  Soproni-hegység

  C

  Forest

  Erdőterület

  2014.08.18. (20 cm)

  Elérés

  47

  Budapest déli vízbázis, Halásztelek

  Csepel-sziget

  S

  Water base

  Vízbázis

  2008.07.02. (10 cm)
  2014.10.09. (15 cm)
  2022.08.20. (5 cm)

  Elérés

  48

  Anna-rét

  Budai-hg.

  C

  Grasslands

  Gyepterület

  2016.03.17. (7,5 cm)
  2016.11.28. (7,5 cm) 2016.11.28. (7,5 cm)

  Elérés

  49

  Baja mezőgazdasági mintaterület

  Bácskai-síkvidék

  S

  Sustainable agriculture

  Fenntartható mezőgazdaság mintaterület

  2016.04.11. (10 cm) (3 cm MS)

  Elérés

  50

  Gyertyánosi-parkerdő, Kaposvár

  Dunántúli-dombság

  C

  Urban forest

  Parkerdő

  2016.04.05. (15 cm)

  Elérés

  51

  Csepel Művek Ipari Park

  Csepel-sziget

  S

  Industrial Park

  Ipari park

  2011.(10 cm)
  2016.04.23. (6 cm)

  Elérés

  52

  Püspökerdő, Győr

  Szigetköz

  C

  Protected Forest

  Védett erdőterület

  2017.03.16. (10 cm)

  Elérés

  53

  Bácsai – Szitás –Domb fűvészkert

  Szigetköz

  C

  Herb garden

  Füvészkert

  2017.03.16. (10 cm)

  Elérés

  54

  Margit-sziget

  Budapest

  L

  Landscape protection

  Tájvédelem

  2017.03.16. (7,3 cm)

  Elérés

  55

  Mátyás-hegy

  Budapest

  C

  Cave surface examination

  Barlangrendszer feletti felszín vizsgálata

  2017.03.16. (7,3 cm)

  Elérés

  56

  Városliget

  Budapest

  S

  Urban climate

  Városi klíma mintaterület

  2017.03.16. (10 cm)

  Elérés

  57

  Szentkirály

  Kiskunság

  L

  Landscape protection and archaeology

  Tájvédelmi és archeológiai mintaterület

  2018.09.14. (1 cm)

  Elérés

  58

  Szeged Széchenyi tér

  Alsó-Tisza-vidék

  L

  Landscape protection and archaeology

  Tájvédelmi és archeológiai mintaterület

  2017.03.29. (10 cm) 2021 (3 cm) 2022.10.15. (3 cm)

  Elérés

  59

  Szeplőtelen Fogantatás templom

  Fót

  L

  Landscape protection and archaeology

  Tájvédelmi és archeológiai mintaterület

  2018.09.14. (1 cm)

  Elérés

  60

  Seefeld, Wildsee

  Ausztria

  C

  Wetland habitat

  Vizes élőhely

  2022.07.09. (3 cm)

  Elérés

  61

  Balatonboglár Várdomb

  Somogyi-dombság

  L

  Landscape protection and archaeology

  Tájvédelmi és archeológiai mintaterület

  2022.07.21. (5 cm)

  Elérés

  62

  Szántódpuszta Idegenforgalmi és Kulturális Központ

  Somogyi-dombság

  L

  Landscape protection and archaeology

  Tájvédelmi mintaterület

  2022.07.22. (5 cm)
  2022.07.27. (2 cm)

  Elérés

  63

  Rádpuszta

  Somogyi-dombság

  L

  Landscape protection and archaeology

  Természetvédelmi terület

  2022.07.22. (5 cm)

  Elérés

  64

  Balatonőszödi halastó

  Somogyi-dombság

  C

  Bird habitat

  Vizes élőhely

  2022.07.23. (5 cm)

  Elérés

  65

  Balatonőszödi szabadstrand nádas

  Somogyi-dombság

  C

  Bird habitat

  Vizes élőhely

  2022.07.23. (2 cm)

  Elérés

  66

  Balatonszemesi Halastavak

  Somogyi-dombság

  C

  Bird habitat

  Vizes élőhely

  2022.07.24. (5 cm)

  Elérés

  67

  Rádpuszta, Árpád-kori templomrom

  Somogyi-dombság

  L

  Landscape protection and archaeology

  Tájvédelmi és archeológiai mintaterület

  2022.07.24. (2 cm)

  Elérés

  68

  Látrány-puszta Természetvédelmi Terület

  Somogyi-dombság

  C

  Nature reserve

  Természetvédelmi terület

  2022.07.25. (7 cm)

  Elérés

  69

  Balatonlellei kishegy

  Somogyi-dombság

  L

  Landscape protection and archaeology

  Tájvédelmi mintaterület

  2022.07.27. (7 cm)

  Elérés

  70

  Sajkodi nádas

  Balatoni-medence

  C

  Bird habitat

  Vizes élőhely

  2022.07.27. (2 cm)

  Elérés

  71

  Dunapataj-Szelidi-tó

  Kiskunság

  C

  Bird habitat

  Vizes élőhely

  2022.07.28. (3 cm)

  Elérés

  72

  Homokmégy, Sármégy árpádkori temploma

  Kiskunság

  L

  Landscape protection and archaeology

  Tájvédelmi és archeológiai mintaterület

  2022.07.28. (2 cm)

  Elérés

  73

  Szigetcsép Nagysziget (Csupics-sziget)

  Csepel-sziget

  C

  Wetland habitat

  Vizes élőhely

  2022.08.09. (4 cm)

  Elérés

  74

  Csepel Autógyár homokbuckás erdő

  Csepel-sziget

  C

  and dune forest

  Homokbuckás erdő

  1987. (10 cm MS)
  2022. 08.09. (10 cm)

  Elérés

  75

  Mosonmagyaróvár belváros

  Szigetköz

  L

  Landscape protection and archaeology

  Tájvédelmi és archeológiai mintaterület

  2022.08.19.(5 cm)

  Elérés

  76

  Hédervári kastély

  Szigetköz

  L

  Landscape protection and archaeology

  Tájvédelmi és archeológiai mintaterület

  2022.08.22. (4 cm)

  Elérés

  77

  Tököl, Duna part

  Csepel-sziget

  C

  Floodplain forest

  Ártéri erdő

  2022.08.22. (4 cm)

  Elérés

  78

  Bábolna Nemzeti Ménesbirtok

  Igmánd-Kisbéri-medence

  L

  Landscape protection and archaeology

  Tájvédelmi és archeológiai mintaterület

  2022.08.27. (4 cm)

  Elérés

  79

  Lébényi Tölgy-erdő

  Fertő-Hanság

  C

  Protected natural area

  Természetvédelmi terület

  2022.08.27. (7 cm)

  Elérés

  80

  Duna sziget

  Ausztria

  C

  Wetland habitat

  Vizes élőhely

  2022.08.27. (2 cm)

  Elérés

  81

  Ottenstein-tározó, Lichtenfels

  Ausztria

  L

  Landscape protection and archaeology

  Tájvédelmi mintaterület

  2022.08.31. (2 cm)

  Elérés

  82

  Disznó-fertő

  Bükk-hg.

  C

  Nature reserve

  Természetvédelmi terület

  2022.09.03.

  Elérés

  83

  Hór-völgy

  Bükk-hg.

  C

  Protected natural area

  Fokozottan védett természeti terület

  2022.09.04.

  Elérés

  84

  Tar-kő

  Bükk-hg.

  C

  Protected natural area

  Fokozottan védett természeti terület

  2022.09.05. (8 cm)

  Elérés

  85

  Gerenna-vár

  Bükk-hg.

  C

  Protected natural area

  Természetvédelmi terület

  2022.09.06. (8 cm)

  Elérés

  86

  Leány-völgy Erdőrezervátum

  Bükk-hg.

  C

  Forest reserve

  Erdőrezervátum

  2022.09.06. (8 cm)

  Elérés

  87

  Dunaföldvár, Közép-Burgundia-völgy

  Dunántúli-dombság

  L

  Landscape protection and archaeology

  Tájvédelmi és archeológiai mintaterület

  2010. (10 cm), 2022.09.07. (2 cm)

  Elérés

  88

  Mecseknádasdi Schlossberg templomrom és Volt püspöki nyaraló kastély

  Dunántúli-dombság

  L

  Landscape protection and archaeology

  Tájvédelmi és archeológiai mintaterület

  2022.09.07. (2 cm) 2022.11.02. (3 cm)

  Elérés

  89

  Zsámbéki Romtemplom

  Zsámbéki-medence

  L

  Landscape protection and archaeology

  Tájvédelmi és archeológiai mintaterület

  2022.09.10. (4 cm)

  Elérés

  90

  Ábrahám-kert

  Börzsöny-hg.

  C

  Game management sample area

  Vadgazdálkodási mintaterület

  2022.09.11. (4 cm)

  Elérés

  91

  Hálás-bérc

  Börzsöny-hg.

  C

  Forestry sample area

  Erdőterület

  2022.09.11. (4 cm)

  Elérés

  92

  Apaj

  Kiskunság

  C

  Salty grasslands

  Szikes gyepek

  2022.09.13. (2 cm)

  Elérés

  93

  Kunpeszéri Tilos Erdő

  Kiskunság

  C

  Forest reserve

  Erdőrezervátum

  2022.09.13. (4 cm)

  Elérés

  94

  Ladánybenei borókás és néhai tavak

  Kiskunság

  C

  Drought

  Szárazodás

  2022.09.13. (2,6 cm)
  2022.11.26. (5 cm)

  Elérés

  95

  Kunbaracs Opuntia humifusa terjedés

  Kiskunság

  D

  Invasive species

  Inváziós fajok visszaszorítása

  2022.09.13. (4 cm)
  2022.11.26. (4 cm)

  Elérés

  96

  Ódor vár

  Bükk-hg.

  C

  Protected natural area

  Természetvédelmi terület

  2022.09.27. (5 cm)

  Elérés

  97

  Patay-kastély - Abaújszántó

  Zemplén-hg.

  L

  Landscape protection and archaeology

  Tájvédelmi és archeológiai mintaterület

  2022.09.27. (2,8 cm; DFM: 5,6 cm)

  Elérés

  98

  Ördögszikla

  Pilis-hg.

  L

  Landscape protection and geology

  Tájvédelmi mintaterület

  2022.09.28. (1 cm)

  Elérés

  99

  Balatonföldvári Parkerdő

  Somogyi-dombság

  C

  Forestry sample area

  Erdőgazdálkodási mintaterület

  (5 cm)

  Elérés

  100

  Szeghalom

  Dévaványai-sík

  C

  Grasslands

  Füves élőhelyek

  2020.10.28. 3 cm, DDM: 11 cm

  Elérés

  101

  Dédesi Kisvár

  Bükk-hg.

  C

  Protected natural area

  Természetvédelmi terület

  2022.10.09. 6 cm

  Elérés

  102

  Tettye

  Mecsek-hg.

  L

  Deterioration of historical site

  Kultúrtörténeti emlék

  2022.03.09. (3 cm) 2022.10.18. (6 cm)

  Elérés

  103

  Mész-tető fás legelő

  Bükk-hg.

  C

  Ecological restoration

  Restaurációs mintaterület

  2022.10.27. (4 cm)

  Elérés

  104

  Csóványos

  Börzsöny-hg.

  C

  Forest management

  Erdőgazdálkodási mintaterület

  2022.10.29. (4 cm)

  Elérés

  105

  Bél-kő

  Bükk-hg.

  C

  Nature conservation

  Természetvédelmi terület

  2022.10.10. (5 cm)

  Elérés

  106

  A Balaton körpanorámája a tó teljes pertszakaszain

  Balaton

  L

  Landscape conservation

  Tájképvédelmi dokumentáció

  2014.05.06. (Ferde kameratengelyű Oblique)

  Elérés

  107

  Egri Vár

  Eger

  L

  Landscape conservation

  Tájképvédelmi dokumentáció

  2013.04.18. (10 cm)

  Elérés

  108

  Egres-patak (Bag)

  Bag

  C

  Beaver impact study area

  Hód hatásait vizsgáljuk

  2022.12.05. (4 cm)

  Elérés

  109

  Egres-patak (Bag)

  Hajdúböszörmény külterület

  C

  Beaver impact study area

  Mezőgazdasági terület

  2022.12.05. (3 cm)

  Elérés

  110

  Podmaniczky-kastély

  Aszód

  L

  Landscape protection and archaeology

  Kultúrtörténeti emlék

  2022.12.05. (3 cm)

  Elérés

  111

  Halastó

  Kapuvár

  S

  Fish pond

  Halastó

  2022.12.01. (3 cm)

  Elérés

  112

  Esterházy-kastély

  Fertőd

  L

  Landscape protection and archaeology

  Kultúrtörténeti emlék

  2022.12.01. (3 cm)

  Elérés

  113

  Nógrádi Vár

  Nógrád

  L

  Landscape protection and archaeology

  Kultúrtörténeti emlék

  2022.11.27. (3 cm)

  Elérés

  114

  Soltszentimrei Csonka-torony

  Kiskunság

  L

  Landscape protection and archaeology

  Kultúrtörténeti emlék

  2022.06.06. (3 cm)

  Elérés

  115

  Szent György-hegyi bazaltorgonák

  Balaton-felvidék

  L

  Landscape protection and archaeology

  Tájvédelem

  2020.06.06. (3 cm)

  Elérés

  116

  Szigetszentmiklósi RSD szennyezés

  Csepel-sziget

  C

  Contaminated marsh

  Elszennyezett úszóláp

  Elérés

  117

  Somogyvámosi pusztatemplom

  Dunántúli-dombság

  L

  Deterioration of historical site

  Kultúrtörténeti emlék

  2022.03.16. (0.4 cm)

  Elérés

  T

  Kis-Balaton

  Kis-Balaton

  C

  Reed map

  Nádtérkép

  T

  T

  Hajszabarna

  Bakony-hg.

  C

  Forestry sample area

  Erdőterület

  T

  T

  Szentgáli Őstiszafás

  Bakony-hg.

  C

  Nature reserve

  Természetvédelmi terület

  T

  T

  Ördögárok

  Bakony-hg.

  C

  Nature reserve

  Természetvédelmi terület

  T

  T

  Szilvásváradi-völgy

  Bükk-hg.

  C

  Protected natural area

  Természetvédelmi terület

  T

  T

  Tisza-tó 1

  Közép-Tisza-vidék

  C

  Wetland habitat

  Vizes élőhely

  T

  T

  Tisza-tó 2

  Közép-Tisza-vidék

  C

  Wetland habitat

  Vizes élőhely

  T

  T

  Ócsai turjános Erdőrezervátum

  Pesti-hordalékkúpsíkság

  C

  Forest reserve

  Erdőrezervátum

  T

  T

  Velencei-tó 1

  Velencei-tó

  C

  Wetland habitat

  Vizes élőhely

  T

  T

  Bükkszentlélek

  Bükk-hg.

  C

  Protected natural area

  Erdőterület

  T

  T

  Ócsai pincesor

  Pesti-hordalékkúpsíkság

  L

  Landscape protection and archaeology

  Kultúrtörténeti emlék

  T

  T

  Gerecse, Száz-völgy Erdőrezervátum

  Gerecse-hg.

  C

  Forest reserve

  Erdőrezervátum

  T

  T

  Makád Nádas-tó

  Csepel-sziget

  C

  Wetland habitat

  Vizes élőhely

  T

  T

  Fülöpszállás, Kelemen-szék

  Kiskunság

  C

  Salty grasslands

  Szikes gyepek

  T

  T

  Nagybugaci ősborókás Erdőrezervátum

  Kiskunság

  C

  Forest reserve

  Erdőrezervátum

  T

  T

  Baktai-erdő Erdőrezervátum

  Nyírség

  C

  Forest reserve

  Erdőrezervátum

  T

  T

  Biharugra

  Kis-Sárrét

  C

  Protected natural area

  Vizes élőhely

  T

  T

  Csepel Tamariska-domb

  Csepel-sziget

  C

  Nature reserve

  Természetvédelmi terület

  T

  T

  Fényi-erdő Erdőrezervátum

  Nyírség

  C

  Forest reserve

  Erdőrezervátum

  T

  T

  Sasér Erdőrezervátum

  Tisza-ártér

  C

  Forest reserve

  Erdőrezervátum

  T

  T

  Meszes-völgy Erdőrezervátum

  Vértes-hg.

  C

  Forest reserve

  Erdőrezervátum

  T


  100 magyar innováció 2020 és 2021.
  A hálózatot beválasztották a 100 legérdekesebb magyar találmány és innováció közé 2020. és 2021. években


  Irodalomjegyzék

  Bakó, G.; Molnár, Z.; Bakk, L.; Horváth, F.; Fehér, L.; Ábrám, Ö.; Morvai, E.; Biro, C.; Pápay, G.; Fűrész, A.; Penksza, K.; Pácsonyi, D.; Demény, K.; Juhász, E.; Dékány, D.; Csernyava, L.; Illés, G.; Molnár, A. (2021): Toward a High Spatial Resolution Aerial Monitoring Network for Nature Conservation—How Can Remote Sensing Help Protect Natural Areas? - Sustainability 2021, 13, 8807. https://doi.org/10.3390/su13168807

  Bakó G. 2013: Nagysebességű repülőgépes távérzékelés és hozzá kapcsolódó adatfeldolgozási módszerek. In: Lóki J. (szerk.) Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IV. - Térinformatikai konferencia és szakkiállítás kiadványa, Debrecen. pp. 59–66.

  Bakó G. 2013b: Szuperfelbontású ökológiai vizsgálatok. Természettudományi Közlöny 144(10): 477–478.

  Bakó, G.; Tolnai, M.; Takács, Á. 2014: Introduction and Testing of a Monitoring and Colony-Mapping Method for Waterbird Populations That Uses High-Speed and Ultra-Detailed Aerial Remote Sensing. Sensors 2014, 14, 12828-12846.

  Bakó, G.; Molnár, Z.; Szilágyi, Z.; Biró, C.; Morvai, E.; Ábrám, Ö.; Molnár, A. Accurate Non-Disturbance Population Survey Method of Nesting Colonies in the Reedbed with Georeferenced Aerial Imagery. Sensors 2020, 20, 2601.

  Bakó G. 2014: Geoinformációs rendszerek és a távérzékelés szerepe a döntés előkészítésben In: Jeney L. - Hideg É. - Tózsa I. (szerk.) (2014): Jövőföldrajz. A hazai gazdasági fejlődés területi és települési aspektusai a jelenben és a jövőben. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék - Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkárság közös kiadványa. p. 87 - 98.

  Bakó G. (2014): Légi fényképezés a gazdálkodásban és a közszolgáltatásban - Arial Photogrammetry in Economy and Public Services - E-Government Tanulmányok XL. - tankönyv Budapest: Corvinus Egyetem. 126 p.

  Bakó G., Kovács G., Molnár ZS., Kirisics J., Góber E., Ambrus A. (2015): The developement of red mud flood environmental information system and the methodology for the spatial analysis of the degraded area, Acta Geographica Debrecina Landscape and Environment - Volume 9. Issue 1. 2015

  Bakó G. 2015: Az özönnövények feltérképezése a beavatkozás megtervezéséhez és precíziós kivitelezéséhez In: CSISZÁR Á., KORDA M. (szerk.) (2015): Rosalia kézikönyvek 3 Budapest: Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság. p. 17-25.

  Bakó G. 2017: Környezet- és természetvédelmi vonatkozású változások nyomon követése nagyfelbontású légi távérzékeléssel. Doktori (PhD) disszertáció, Szent István Egyetem, Biológia Tudományi Doktori Iskola, Gödöllő. p. 176.

  Bakó G. 2018: Önkormányzati technológiák, térinformatika, légi-felvételek, légi-felmérés, (KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” elnevezésű kiemelt projekt keretén belül) Új Magyar Közigazgatás 2018. szeptember

  Bakó G. 2019: Nagy terepi felbontású és frekvenciájú légi felmérésen alapuló monitoring-hálózat kiépítési módszertana - Tájökológiai Lapok 17 (1): 63-78 (2019)

  Bakó G. 2019: Új eljárás a természetvédelem eszköztárában: Repülőgépes megfigyelőhálózat, Élet és Tudomány 74(8):242–244.

  Ábrám Ö., Bakó G., Biró Cs., Morvai E. 2019: Gémtelep felmérés a levegőből, mint fontos indikátor Két víz köze - Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele · 2019. tavasz, p. 9.

  Bakó G. 2019: Komplex megfigyelési stratégia – Távérzékelés a természetvédelemben, TermészetBúvár 2019/03. szám pp. 38-41.

  Bakó G., Fehér L. 2019: Nagyfelbontású repülőgépes monitoring hálózat az erdőfelmérések szolgálatában (poszter)

  Bakó G., Stefán F. 2019: Mapping ecosystem services based on geoinformation data by high-resolution remote-sensing methods (Interreg project Danube Transnational Programme)

  Bakó G., Molnár Zs., Stefán F., Fehér L., Takács N., Kiss N., Demény K., Káplár L., Halászi R. (2019): Nagyléptékű ökoszisztéma szolgáltatás térképezés a Hármashatár-hegyen az NRMH alkalmazásával IV. Fenntartható fejlődés a Kárpát medencében" konferencia "Gyepek biodiverzitása a Kárpát medencében absztraktkötet, Hódmezővásárhely, 2019. december 4.

  A hálózat története: Molnár Zs., Góber E. (2020): Repülőgépes adatgyűjtés a fenntartható jövőért, Természettudományi közlöny, 2020. február pp. 66-69.

  Agrárminisztérium 2019: Nemzeti Ökoszisztéma-Szolgáltatások Térképezése és Értékelése Projektelem (NÖSZTÉP) Ökoszisztéma alaptérkép és adatmodell (KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001 )

  Tanács E., Belényesi M., Lehoczki R., Pataki R., Petrik O., Standovár T., Pásztor L., Laborczi A., Szatmári G., Molnár Zs., Bede-Fazekas Á., Kisné Fodor L., Varga I., Zsembery Z., Maucha G. (2019): Országos, nagyfelbontású ökoszisztéma- alaptérkép: módszertan, validáció és felhasználási lehetőségek. Természetvédelmi közlemények. In press.  Nagymező
  A Bükk, Nagymező multispektrális felvételeiből  Segédletek  Fedvény minta letöltése

  A terepi adatbeviteli eszközökön használt vektorgrafikus fedvény elérése. A tömörített mappa Shape fájlt (*.shp, shx, prj, dbf, cpg) és dokumentációt tartalmaz, mérete 340 kb.
  Elérés: HRAMN_komplex_fedveny_minta.zip
  Útmutató

  Fedvénykészítési útmutató Elérés: 2.4.6


  Az adatbázis felépítése


  Az adatbáis felszínborítási kategóriái


  Az adatbáis természetességi kategóriái


  Az alkalmazott élőhely kategóriák (Á-NÉR)